• Czesne miesięczne
 • Miesięczna opłata stała za żłobek wynosi 400 zł

  W żłobku dziecko poza opieką nauczycielską ma również całodzienną opiekę pielęgniarską.

  Koszty wyżywienia wynoszą 9,00 zł za każdy dzień – 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, II danie, zupa, podwieczorek)

  Przykładowo dla miesiąca maja pełna maksymalna odpłatność za miesiąc wynosić będzie 589 złotych

  Wysokość opłaty za wyżywienie zależna jest od liczby dni pobytu dziecka w placówce w danym miesiącu.

  Rodzicowi/Opiekunowi przysługuje w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym wystąpiła nieobecność dziecka, odpis za wyżywienie z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości stanowiącej iloczyn liczby dni nieobecności i dziennej stawki za wyżywienie.

  Odpis o którym mowa powyżej dokonywany jest po uprzednim powiadomieniu placówki o nieobecności dziecka. Nieobecności należy zgłaszać do godziny 8:00 telefonicznie na numery podane w danych kontaktowych.

   
   
  • Wpisowe - opłata roczna
 • Wpisowe w wysokości 250 zł – roczna, bezzwrotna wpłata pobierana przy składaniu karty do przedszkola, gwarantująca jednocześnie rezerwację miejsca dla dziecka. Opłata ta przeznaczona jest na całoroczną wyprawkę dla dziecka m.in. przybory plastyczne, podręczniki, karty pracy.

  W trakcie roku szkolnego rodzic nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z przyborami oraz innymi pomocami.