• Czesne miesięczne
 • Miesięczna opłata stała za żłobek wynosi 500 zł

  W żłobku dziecko poza opieką nauczycielską ma również całodzienną opiekę pielęgniarską.

  Koszty wyżywienia wynoszą 12,00 zł za każdy dzień – 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, II danie, zupa, podwieczorek)

  Wysokość opłaty za wyżywienie zależna jest od liczby dni pobytu dziecka w placówce w danym miesiącu.

  Rodzicowi/Opiekunowi przysługuje w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym wystąpiła nieobecność dziecka, odpis za wyżywienie z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości stanowiącej iloczyn liczby dni nieobecności i dziennej stawki za wyżywienie.

  Odpis o którym mowa powyżej dokonywany jest po uprzednim powiadomieniu placówki o nieobecności dziecka. Nieobecności należy zgłaszać do godziny 8:00 telefonicznie na numery podane w danych kontaktowych.

   
   
  • Wpisowe - opłata roczna
 • Wpisowe w wysokości 250 zł – roczna, bezzwrotna wpłata pobierana przy składaniu karty do przedszkola, gwarantująca jednocześnie rezerwację miejsca dla dziecka. Opłata ta przeznaczona jest na całoroczną wyprawkę dla dziecka m.in. przybory plastyczne, podręczniki, karty pracy.

  W trakcie roku szkolnego rodzic nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z przyborami oraz innymi pomocami.